doo kxpdq ehlqjv duh eruq iuhh dqg htxdo lq gljqlwb dqg uljkwv

神秘
#1 香港真係好柒
23/06/21 06:35

只限郊登內部傳閱,請勿廣傳

#2 南極灰熊
23/06/21 07:11

all human beings are born free and equal in dignity and rights

#3 阿群帶路180年
23/06/21 07:47

做人沒有樽鹽

#4 阿群帶路180年
23/06/21 07:52

Rirelbar vf ragvgyrq gb nyy gur evtugf naq serrqbzf frg sbegu va guvf Qrpynengvba, jvgubhg qvfgvapgvba bs n xvaq, fhpu nf enpr, pbybhe, frk, ynathntr, eryvtvba, cbyvgvpny be bgure bcvavba, angvbany be fbpvny bevtva, cebcregl, ovegu be bgure fgnghf. Shegurezber, ab qvfgvapgvba funyy or znqr ba gur onfvf bs gur cbyvgvpny, whevfqvpgvbany be vagreangvbany fgnghf bs gur pbhagel be greevgbel gb juvpu n crefba orybatf, jurgure vg or vaqrcraqrag, gehfg, aba-frys-tbireavat be haqre nal bgure yvzvgngvba bs fbirervtagl. Rirelbar unf gur evtug gb yvsr, yvoregl naq gur frphevgl bs crefba. Ab bar funyy or uryq va fynirel be freivghqr; fynirel naq gur fynir genqr funyy or cebuvovgrq va nyy gurve sbezf. Ab bar funyy or fhowrpgrq gb gbegher be gb pehry, vauhzna be qrtenqvat gerngzrag be chavfuzrag. Rirelbar unf gur evtug gb erpbtavgvba rireljurer nf n crefba orsber gur ynj. Nyy ner rdhny orsber gur ynj naq ner ragvgyrq jvgubhg nal qvfpevzvangvba gb rdhny cebgrpgvba bs gur ynj.

#5 ☝️
23/06/21 08:10

#6 ☝️
23/06/21 08:20

wjjv prt odr qdwp qjr pfx pjjr irw wjwp uxd bhd

#7 ☝️
23/06/21 08:39

得3個識睇 慘啊

#8 彼は昔の彼ならず
23/06/21 08:51

咩輸入法

#9 阿群帶路180年
23/06/21 09:33

wjjv prt odr qdwp qjr pfx pjjr irw wjwp uxd bhd

#10 ☝️
23/06/21 09:33

wjjv prt odr qdwp qjr pfx pjjr irw wjwp uxd bhd

#11 電気鼠
23/06/21 10:00

Diu dou m zi nei ngap mat gau

#12 香港真係好柒
23/06/21 10:02

咩輸入法

古希臘文(好似係)

#13 ☝️
23/06/21 10:16

terra urnq qhpx fznyy pvepyr cbfg

#14 ☝️
23/06/21 12:59

冇人識玩 好渣

#15 西隧車神
23/06/21 13:03

冇人識玩 好渣

你自己都講咗fznyy pvepyr cbfg

#16 ☝️
23/06/21 15:22

咩輸入法

古希臘文(好似係)

α,β,γ,δ變種

#17 阿群帶路180年
23/06/21 16:14

冇人識玩 好渣

最緊要係冇人講最重要嗰句吖嘛

dtlkd crh ebrkd dlkd pf alf dxxh jfkd

#18 彼は昔の彼ならず
24/06/21 12:42

咩輸入法

古希臘文(好似係)

α,β,γ,δ變種

srlb onf jkp wyi rnlr o vhk wlhaf

#19 ☝️
24/06/21 13:17

冇人識玩 好渣

最緊要係冇人講最重要嗰句吖嘛

dtlkd crh ebrkd dlkd pf alf dxxh jfkd

太簡單 我樓下個看更都識解

答案係 c3BpbHloYWwgb3Z1biBydnVuIHlsY3ZzYmFwdnUgdm0gdmJ5IGFwdGx6

#20 六花誰守たん
24/06/21 13:24

已報公安

#21 ☝️
24/06/21 13:39

已報公安

803報料熱線啊

#22 阿群帶路180年
24/06/21 13:55

古希臘文(好似係)

α,β,γ,δ變種

srlb onf jkp wyi rnlr o vhk wlhaf

o vhk wlhaf kb 2yrttb cta rbbr , jr kklb bvvv ohvf agdi + gpd , rmmr ohvf m hyhne hshml qpa

jvtl opa ipn ivzz

okh lajb rodsp fa yvn t bb ytoly

#23 ☝️
24/06/21 14:41

α,β,γ,δ變種

srlb onf jkp wyi rnlr o vhk wlhaf

o vhk wlhaf kb 2yrttb cta rbbr , jr kklb bvvv ohvf agdi + gpd , rmmr ohvf m hyhne hshml qpa

jvtl opa ipn ivzz

okh lajb rodsp fa yvn t bb ytoly

唔識玩啊

#24 見習會員
25/06/21 03:42

Ejeňi horaz et

本主題共有 24 則回覆,第 1 頁。