d女永遠都係話我衰人

吹水
#1 電捲風馳
13/02/20 09:18

唔識欣賞我既好

#2 淫賤穴磨
13/02/20 09:24

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省電過自己根本無好嘅一面

#3 淫賤穴磨
13/02/20 09:25

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省電過自己根本無好嘅一面

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省過自己根本無好嘅一面

#4 電捲風馳
13/02/20 09:27

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省電過自己根本無好嘅一面

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省過自己根本無好嘅一面

屌有冇咁快手

#5 Armageddon
13/02/20 16:10

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省電過自己根本無好嘅一面

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省過自己根本無好嘅一面

屌有冇咁快手

Bot嚟

#6 淫賤穴磨
13/02/20 16:59

=×=×=×=×=×=×=斷故=×=×=×=×=×=×=

有冇反省過自己根本無好嘅一面

屌有冇咁快手

Bot嚟

搞屎棍先會整bot

#7 友利奈緒老公
13/02/20 19:42

屌有冇咁快手

Bot嚟

搞屎棍先會整bot

本主題共有 7 則回覆,第 1 頁。